חדשות

 

סעיפי חוק ותקנות חשובות בתחום דיני הגז
חוק המקרקעין, תשכ"ט – 1969
סעיף 59ד (ב) קובע כי בבית משותף בו קיימת מערכת גז מרכזית, רשאים בעלי הדירות הרוכשים גז באמצעות המערכת האמורה להחליט על סיום כל החוזים שנחתמו עם ספק הגז או באמצעותו, ולהתקשר עם ספק גז אחר כדי לרכוש גז ממנו או באמצעותו, החלטה כאמור טעונה הסכמה בכתב של יותר ממחצית מבעלי הדירות.
זהו סעיף מרכזי וחשוב ברפורמה במשק הגז המאפשר מעבר ספק גז מחברה לחברה על ידי הסכמה בכתב של 51% מבעלי הדירות הרוכשים גז.
סעיף 59ה(ב) קובע כי מתקנים או צנרת של מערכת גז מרכזית שנועדו לשמש את כל בעלי הדירות או חלקם, למעט מכל, מונה או וסת הניתנים לפירוק, יהוו חלק מרכוש הבית המשותף.
חוק משק הגז (קידום התחרות בגז לצריכה ביתית) (תיקוני חקיקה), התשס"ח – 2008
חוק זה בא לשדרג את הרפורמה במשק הגז, (פורסם ברשומות ביום 7.1.08) והושג לאחר מאבקים רבים שמנהלי חברתנו יזמו בשיתוף עם משרד האנרגיה והמים, משרד האוצר והממונה על הגבלים עסקיים לשם הגברת התחרות במשק הגז.
חוק זה הוסיף מספר תיקונים בחוקים שונים וביניהם בחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה), התשמ"ט – 1989, לדוגמה סעיפים חשובים:
סעיף 17א לחוק קובע במפורש כי לאחר משלוח הודעה מאת הצרכן לספק היוצא, לא יוכל הספק היוצא להציע הטבות לצרכן בקשר עם הספקת הגז, במשך שישה חודשים.
תיקון זה נועד למנוע מהחברות הגדולות, שנהגו טרם התיקון, לסכל הסכמים של החברות הקטנות עם צרכנים שהביעו הסכמה לעבור ולצרוך מהן גז.
סעיף 17ב האוסר על ספק גז לתת שירות הספקת גז לצרכן גז ביתי שאינו מקבל את שירותיו ומבקש לקבלם, באותו אזור שבו הוא מספק גז, בתנאים דומים לתנאים שבהם הוא מספק את השירות לצרכן גז ביתי דומה.
תיקון זה נועד לפתוח את השוק לתחרות ולעודד הורדת מחירים לצרכנים וכן לעודד מעבר צרכנים גם בין החברות הגדולות לבין עצמן על מנת שיוזילו מחיריהם משמעותית ולא יפלו בין צרכנים שלהם.
מצער לציין כי תיקון זה לא מצא עדיין את ביטויו במשק הגז בשל מודעות צרכנית נמוכה ובשל אי אכיפתו על ידי משרד התשתיות הלאומיות.
סעיף 17ד אוסר על ספק גז לכלול בחוזה להספקת גז תנאים שיש בהם כדי לפגוע בתחרות במשק הגז, לרבות תנאי של דרישת תשלום בשל החלפת ספק גז, סעיף זה נותן תוקף ללשון החוק "לא יאכוף ספק גז על צרכן...."
סעיף 18א העיצום הכספי על פי החוק מאפשר למנהל במשרד התשתיות להטיל על ספק הגז עיצום כספי בשל הפרה כלפי כל צרכן גז בסכום של 25,000 ₪.
סעיף 19(א)(1)  מטיל חובה על ספק גז יוצא למכור את הצובר שלו המשמש להספקת גז לצרכן ביתי, לספק גז נכנס המעוניין בכך – סעיף זה מטרתו להקל על מעבר ספק גז בכך שהיום אין צורך להחליף את הצובר הטמון באדמה, לפגוע בחצר הבית וסביבתו ולהסיר את "האיומים" שהיו קודם לכך.
לשם יישום סעיף זה הותקן צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחיר מכל גפ"מ נייח), התשס"ט – 2009 וצו הפיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (החלת החוק על מכל גפ"מ נייח), התשס"ט – 2009 אשר קובעים נוסחה לחישוב מחיר המיכלים בעת מכירה בין הספק היוצא לספק הנכנס.
תקנות הסדרים במשק המדינה(תיקוני חקיקה)(משק הגז – החלפת ספק גז), תשנ"א - 1991
סעיף 5 מחייב את ספק הגז היוצא שקיבל הודעה מצרכן גז על סיום החוזה להחזיר את דמי הפיקדון בתוספת מע"מ כחוק כפי שהיה בתוקף במועד ההחזרה של הפיקדון לא יאוחר מתום שלושים ימים ממועד קבלת ההודעה.
סעיף 5א על דמי פיקדון שלא הוחזרו במועד כאמור בתקנה 5 תיתוסף בעד השבוע הראשון שלאחר המועד הקבוע לתשלום דמי הפיקדון – תוספת של 2.5% מדמי הפיקדון, ובעד כל שבוע או חלק משבוע שלאחריו – תוספת של 5% מדמי הפיקדון (להלן: הפיצויים). סעיף זה נועד להבטיח העברת דמי הפיקדון של הצרכנים בין החברות בהליך שקוף לצרכנים ובאופן של שמירה על זכיותיהם.
סעיף 6א  פירק ספק גז יוצא מכלי גז שצרכן הגז שילם לספק הגז בעד הגז שבתוכם, זכאי צרכן הגז לקבל מספק הגז היוצא זיכוי מתאים בעד הגז שבמיכלים.
סעיף 7 ספק גז רשאי לקזז מדמי הפיקדון המגיעים לצרכן גז על פי תקנות אלה, חוב שוטף בעד צריכת גז ומכלי גז שסופקו עד ליום בו הסתיים החוזה בין הצדדים.
חוק המקרקעין (החלפת ספק גז בבית משותף), תשנ"א – 1991
תקנה 3א(א)  למנהל מטעם משרד שר התשתיות הלאומיות סמכות להטיל עיצום כספי בסכום של 65,000 ₪ על ספק גז יוצא שלא מכר מכל נייח שלו לספק הנכנס בהתאם לתקנות.
סעיף 2 לתוספת  הספק היוצא יפרק על חשבונו את מתקני מערכת הגז המרכזית שאינם שייכים לבעלי הדירות, בתוך 15 יום ממסירת ההודעה, ובלבד שיודיע לבעלי הדירות ו/או למיופה כח מטעמם שלושה ימים מראש על מועד הפירוק.
צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (שירותי אספקת גז), תשל"ו - 1976
סעיף 2 לצו  ספק הגז צריך לספק מיכל גז לצרכן לא יאוחר מ- 21 יום מיום הדרישה. כאשר המרחק בין מחסן החברה ובין היעד לאספקה הוא עד 50 ק"מ יש לספק מיכל גז לצרכן לא יאוחר מ- 16 ימים מיום הדרישה.
 
 
טלפון חרום (דליפות): 1800-800-477 שעות הפעילות של שירות הלקוחות בימים א עד ה מ- 08:00 עד 16:00 בימי שישי וערבי חג מ 8:00 עד 13:00